Your browser does not support JavaScript!
清華大學學生住宿組
歡迎光臨清華大學學生住宿組
網站地圖
1 . 回首頁
2 . 訊息公告
3 . 宿舍施工公告
4 . 住宿組成員
5 . 服務中心
6 . 學生宿舍(校本部)
      6-1 . 宿舍介紹
      6-2 . 各齋設備與規格簡介
      6-3 . 齋長及齋教官名單
      6-4 . 宿費收費表
      6-5 . 寢室分機申請
      6-6 . 水電瓦斯度數
      6-7 . 會議記錄
            6-7-1 . 106學年度會議記錄
            6-7-2 . 105學年度會議記錄
            6-7-3 . 104學年度會議記錄
            6-7-4 . 103學年度會議記錄
            6-7-5 . 102學年度會議記錄
            6-7-6 . 101學年度會議記錄
            6-7-7 . 100學年度會議記錄
            6-7-8 . 99學年度會議記錄
            6-7-9 . 98學年度會議記錄
            6-7-10 . 97學年度會議記錄
            6-7-11 . 96學年度會議記錄
            6-7-12 . 95學年度會議記錄
            6-7-13 . 94學年度會議記錄
            6-7-14 . 93學年度會議記錄
            6-7-15 . 92學年度會議記錄
            6-7-16 . 91學年度會議記錄
            6-7-17 . 90學年度會議記錄
7 . 學生宿舍(南大校區)
8 . 宿舍申請/查詢入口
9 . 住宿法規
10 . 下載專區
11 . 活動影像
      11-1 . 歷年齋長研習活動
      11-2 . 宿舍活動
            11-2-1 . 2018年宿舍活動
            11-2-2 . 2017年宿舍活動
            11-2-3 . 2016年宿舍活動
            11-2-4 . 2015年宿舍活動
            11-2-5 . 2014年宿舍活動
            11-2-6 . 2013年宿舍活動
            11-2-7 . 2012年宿舍活動
            11-2-8 . 2011年宿舍活動
            11-2-9 . 2010年宿舍活動
            11-2-10 . 2009年宿舍活動
            11-2-11 . 2008年宿舍活動
      11-3 . 其他活動
      11-4 . 聖誕節宿舍佈置比賽
12 . 宿舍長遠規劃
      12-1 . 國立清華大學學生宿舍近期規劃總目標101.09.01
      12-2 . 宿舍興建之長期規劃
      12-3 . 宿舍50年整體規劃
      12-4 . 信用卡捐款專用單
13 . 住宿Q&A
14 . 宿舍地圖